Etusivu
Tuotteet
Valokuvat
Mielipiteitä
Kuokkalampi
Blogi
Linkit

Yhteystiedot

Kuokkalammintie 143
55800 IMATRA

ÔĽŅKuokkalampi


Kuokkalammen lintutornihanke valmistui.
Kuokkalammen Natura-alue pakkorauhoitukseen.


Kuokkalammen lintutornihanke valmistui aikataulun ja budjetin mukaisesti.
Lintutornin, pitkospuiden ja pysäköintipaikan lisäksi lintutornin läheisyyteen
tehtiin kompostikäymälä sekä luontopolun varrella olevalle vuoren rinteelle
näköalapaviljonki. Lassilan-Kuokkalammin kylätoimikunnan toteuttama hanke ei
jatko-odotuksiltaan vielä toteutunut, sillä Natura-alueen hoito- ja
käyttösuunnitelman omarahoitusta ei saatu kasaan riittävästi.

Kuokkalammen osakaskunta päätti 13.3.2006 pitämässään kokouksessaan että
Natura- alue on parempi suojella vapaaehtoisesti, jolloin omistajien näkemykset
saadaan paremmin huomioduksi. Kokous valtuutti kolme toimitsiamiestä (Jouko
Pohjalainen, Arto Keltanen ja Ari Keltanen) neuvottelemaan alueen suojelun
ehdoista. Ympäristökeskuksen edustajat maastokäynnin jälkeen tekemässään
ehdotuksessa halusivat lunastaa alueen reunametsänvaltiolle tarkan
puustoarvion perusteella.

Osakaskunnan päättävä kokous oli 19.9.2006.
Kokous ei kiinnostanut kuin noin puolta osakkaiden määrästä.
Ilmeisesti oletettiin päätöksen olevan läpihuutojuttu. Koska päätökseen
tarvitaan 2/3 määräenemmistö, voi suhteellisen pieni määrä osakkaita estää
päätöksen läpimenon. Enemmistö osakkaista olikin suojelupäätöksen ja
puista saatavan korvauksen kannalla, mutta määräenemmistöä ei saatu. Näin
hanke raukesi ja myös hoito- ja käyttösuunnitelman rahoitus kariutui.
Tästä on seurauksena niin sanottu alueen pakkorauhoitus jossa
Ympäristökeskus sanelee yksipuolisesti rauhoitusehdot, eli lähettää
kuulemiskirjeen kaikille osakkaille jossa voi vain esittää toivomuksia.
Puusto jää edelleen osakkaiden omistukseen, mutta kun tiedetään että
suojeltujen, umpeen kasvavien lintujärvien arvokkain alue tavallisesti on
sen reunametsävyöhyke, puiden myyntilupa on lähes mahdoton saada.
Semminkin kun alueella on lintu- ja luontoväen mukaan valkoselkätikan,
pikku- , ja harmaapäätikan pesimäreviirejä.

Tehty päätös herättää ihmetystä osakkaissa, olihan vastustavalla kannalla
vain kaksi kylällä asuvaa osakasta.
Jotkut olisivat olleet valmiit lahjoittamaan koko korvaussumman järven
entisöinnin hyväksi. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa olisi voitu löytää ratkaisu
lammen pohjoisosan valtaojien umpeenkasvuongelmaan. Nythän ojat lammen
pohjoispuolelleisella alueella ovat niin pahasti liettyneet että viljely rantapelloilla vaikeutuu.
Valtaojissa veden pinta on 30-50 sm. lammen tasoa korkeampi. Nykysäännösten
mukaan Natura-alueella tehtävien kaivutöiden massat on kuljetettava pois, joka
lisää kustannuksia huimasti. Nyt tuskin parin- kolmen viljelijän kannattaa
perkausta tehdä.

Kuokkalampi v. 2020???(manipuloitu kuva)

N. 106 hehtaarin suuruinen Kuokkalampi luokiteltiin v. 1981 Maa-ja
metsätalousministeriön valtakunnallisessa lintuvesiohjelmassa
(Komiteamietintö 1981:32) Suomen lintuvesien arvoluokituksessa 11.
sijalle Aikaisemmilta vuosilta löytyy maininta sijoittumiseta 10 parhaan
joukkoon Siikalahden veroisena lintujärvenä. Ja kansanvälisesti
arvokkaana lintujärvenä Järvi oli 1930 luvun osittaisen kuivauksen
jälkeen erittäin linturikas ja monien harvinaisuuksien pesimis- ja
levähdyslupaikkana. Nykyisin järvi on Natura 2000 alue, jonka suojelusta
käydään parhaillaan neuvotteluja.

Laskukanavan pato suunniteltiin alunperin väärään paikkaan. Se aiheutti
tulvia viljelyksille jonka seurauksena se avattiin,ja veden pinta laski
nopesti kevättulvien jälkeen. Lampi alkoi vuosien saatossa kasvaa
umpeen. Nyt avovettä on n. 10 ha. Lintukanta on voimakkaasti taantunut
kahden vuosikymmenen aikana

Maa-ja metsäministeriöltä on tullut toimeksianto Kymen Vesi- ja
ympäristöpiirille Kuokkalammen kunnostamiseksi(kirje nro 1734/161
MMM 1983, 19.03.1983)jossa sitä on pidetty tärkeysjärjestyksessä 13.
kohteena Suomessa.

Kymen vesi-ja ympäristöpiirin toimesta on tehty maastotutkimuksia
kesällä 1987, kasvillisuuskartoitus 1988 sekä linnustoselvitys 1992
(Etelä-Karjalan Lintutieteellinen yhdistys) Suunnittelu-ja
toteutusperusteissa todetaan että vedenpinnan noston aiheuttamat
haitat ranta-alueille estetään rakentamalla penkereitä. Lammen
pohjoispäähän tulisi n. 2 km pitkä penger ja pumppaamo ja eteläpäähän
n. 0.6 km penger. Hanke tulisi toteutettavaksi valtion varoilla.
Toteuttamisen aloitusvuosi piti olla 1996. Hanketta ei kuitenkaan
toteutettu.

Kylätoimikunta kysyi talvella mm. kyläläisten mielipidettä, halutaanko
järvi kunnostaa lintujärveksi. Tulos oli selvä :22 puolesta 3 vastaan.

Sittemmin kylälätoimikunta perusti ympäristötoimikunnan joka pohtii
miten asiassa edetään. Onneksi nyt on huomattu että Kuokkalammen
kunnostus on kaikkien yhteinen asia.

Toivottavasti pian näemme Kuokkalammen lähes entisen veroisena
lintujärvenä ja nautittavana luontokohteena lintutorneineen,
pitkospuupolkuineen ja näköalapaikkoineen.


Mitä tähän mennessä on tapahtunut.
(v. 2004)

Kylätoimikunta on lähdössä toteuttamaan LEADER-hanketta jossa lammelle
rakennetaan lintutorni ja luontopolku sekä lammen kaakkoispään vuorelle
näköalapaikka. Koska kylätoimikunta ei ole rekisteröinyt järjestö
hankkeen anojana on Kuokkalammin Nuorisoseura.
Rantapuustoon raivataan näkymäaloja kolmeen kohtaan sekä poistetaan
pusikkoja ja kaislikkoa lammen alueelta.

Torni sijoittuu Pienen saaren länsipäähän. (manipuloitu kuva)Tilanne 1.2.2005

Leader hallitus on hyväksynyt hankehakemuksen lintutornin ja
luontopolun rakentamiseksi. Osakaskunta hyväksyi kokouksessaan että
näkymäalueelta raivattavat puut voidaan käyttää hankkeen hyväksi.
Lopullinen rahoituspäätös saataneen maaliskuun loppupuolella.
Toivottavasti ehdimme rahdata rakennustarvikkeet saareen ennen lumien
sulamista. Lahjoituksia varten on jo kyselty tilinumeroa Ilmoitamme sen
heti kun rahoituspäätös varmistuu. Kiitoksia mielenkiinnosta. Otamme
mieluusti lahjoituksia vastaan.

Tilanne 24.3.2005 Näkymäalueet raivattu, talkoissa käynyt 23
henkilöä

Pääsiäisen jälkeen raivataan puskia lammelta ja kuljetetaan tornitarpeet
saareen


Näkymä lammelle auki taas 30 vuoden jälkeenTilanne 26.4.2005

Virallinen vahvistus hankkeen hyväksymisestä saapui TE-keskuksesta.
Saareen pääsee jo tilapäistä pitkopuusiltaa myöten Tornitarpeet
odottavat saaressa syyskuun alussa alkavaa pystytystä.

Tilanne 3.9.2005

Tornin pystytys ja sillan teko saareen pääsi vauhtiin lintujen
pesimärauhan loputtua.

Tornin ensimmäinen kerros lattiaa ja kaiteita vaille valmis

Talkoot jatkuvat iltaisin ja viikonloppuisin

Tilanne 22.9.2005

Torni on valmis, vain harusvaijerit puuttuuMyös pitkospuusilta saareen on lähes valmis


Tilanne 13.11.2005


Pitkospuut tehty. Pituutta kertyi 680 metriä.Tapitus vaati käsivoimia
Syksyn talkoiden viimeinen ruokahetki
Tilanne 2006 lopussa

Paviljonki valmiina vuorenrinteellä
Suurkiitos kaikille talkoisiin osallistuneille !!

Talkoisiin osallistui 46 henkilöä.
Talkootunteja kertyi 925.
Talkootyön arvo 8889 euroa

Katso kartta alueesta kyläsivulta klikkaa oikesta laidasta
Kuokkalampi ja lintutorni/kartta.

http://www.ekarjala.fi/kylat/lassila/