Keltasen Suku Ry  

Säännöt


Jäsenmaksut

Keltasen suku ry.n säännöt uusittiin 29.07.1995 Ruokolahdella pidetyssä kokouksessa.

Tärkeimpiä kohtia säännöistä:

1 § Yhdistyksen nimi on Keltasen suku ry, kotipaikka Ruokolahden kunta ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi.

2 § Sukuseuran tarkoituksena on selvittä suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä, edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa ja kunnioittaa menneitten sukupolvien muistoa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura pyrkii:

- järjestämään yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita sukuseuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia
- keräämään ja arkistoimaan sukua koskevaa tietoutta sekä saattamaan sitä jäsenten tietoon
- harjoittamaan sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä
- pitämään luetteloa suvun jäsenistä

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua ja lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Sukuseura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

3 § Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai avioliiton kautta siihen liittynyt. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Sukuseuran jäsenet hyväksyy sukuseuran hallitus, joka voi tarvittaessa pyytää hakijalta selvityksen sukuun kuulumisesta.

Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän tai muun syyn aiheuttaman maksukyvyn heikkenemisen perusteella.

Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena.

sukuseuran jäsenen alle 18 vuotiaat lapset voivat liittyä sukuseuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta sukuseuran kokouksissa.

Hallituksen esityksestä voi vuosikokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuista.

Sukuseuran jäsenluetteloa pitää sukuseuran hallitus.

4 § Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä, joiden joukosta hallitus valitsee varapuheenjohtajan. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta, kuitenkin sukuseuran jäsenistä, sukuseuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.